Khai giảng Lớp Thiền Nghệ thuật Sống Cân Bằng & Hạnh phúc
Author: Tien Luong
Bạn có biết giữa thực hành tỉnh thức & hạnh phúc có mối liên hệ rất sâu sắc? Cả hai đều có thể được xem như những kỹ năng nội tại, hay thực hành tâm…...
12 Jun 2017
Money, Power, Sex & Why Meditation Matters
Author: Tien Luong
To be engaged in the world is to constantly deal with issues about Money, Power and Sex. In other words, we can’t choose to avoid them. These 3 ships will cross our mind many times in a day. How to live with them without letting them take control…...
3 Jan 2017
Lớp Nghệ thuật sống hạnh phúc
Author: Tien Luong
Tại Tp Hồ Chí Minh đã bắt đầu có một lớp học đặc biệt ngay trong trường đại học: Lớp “Nghệ thuật sống hạnh phúc” dựa trên Kiến thức Giáo dục Cảm xúc…...
15 Dec 2016
Tại sao Google, Target và General Mills đầu tư vào huấn luyện Mindfulness
Author: Kimbely Schaufenbuel
Lần cuối cùng bạn ngồi yên tại bàn làm việc mà không làm gì cả là khi nào? Bạn sẽ phản ứng như thế nào nếu thấy đồng nghiệp hay sếp của mình…...
30 Dec 2015
5 Reasons to Bring Mindfulness to the Body
Author: Ed Halliwell
Paying attention to sensations gets us out of our heads and into our bodies—and the world around us....
27 Jul 2015
3 Simple Practices That Can Help Boost Happiness at Work
Author: Pearl McLeod
These brief practices can help you bring some well-being into your work day....
8 Jul 2015
How the brain changes when you meditate
Author: Jennifer Wolkin
By charting new pathways in the brain, mindfulness can change the banter inside our heads from chaotic to calm....
25 Jun 2015