Guided Meditation – Mental freedom – 14 Minutes


Khi chưa thoát ra khỏi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực của mình, vấn đề của bạn sẽ trở nên không kiểm soát được.

Khi bên trong bạn vẫn còn bị lấn át bởi những tiếng nói, những lời nhận xét từ bên ngoài, những vấn đề của bạn sẽ không bao giờ chấm dứt.

Khi những điều thôi thúc ở bên ngoài vẫn cuốn bạn đi khỏi những điều quan trọng nhất với mình, bạn sẽ gặp vấn đề trong mọi việc mình đang làm.

 

Hãy đơn giản là ngồi yên lại, cho phép mình suy ngẫm về sức mạnh của ý chí, sự tư do tư duy mà bạn luôn có. Bạn sẽ thấy cách mình nhìn nhận mọi vấn đề và chuyển hoá mọi vấn đề trở nên rõ ràng hơn rất nhiều!